Przełącznik Nav
Zmień
Wybrany termin dostawy:
Czwartek 28/10
Zamówienia przyjmujemy do: Środa 27/10 10:00
Do darmowej dostawy brakuje Ci XXX zł
Darmowa dostawa
Mój koszyk

Regulamin

SERWISU RANOZEBRANO.PL


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu RanoZebrano.pl, zwanego dalej „Serwisem”, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem serwisu RanoZebrano.pl jest Rano Zebrano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000662173, NIP 118-213-77-38, Regon 36650141900000 zwany dalej „Administratorem”
 3. Kontakt z Administratorem można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinia): 501 616 656 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@ranozebrano.pl.
 4. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony www.ranozebrano.pl, jest spełnienie przez komputer lub urządzenie mobilne użytkownika oraz system i oprogramowanie zainstalowane na nich, następujących wymagań:
  1. Połączenie z siecią internet poprzez łącze internetowe o rzeczywistej przepustowości min. 1 Mbps
  2. Użycie jednej z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 46.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0. i wyższej, Safari w wersji 5.1.7 i wyższej
  3. Jeden z systemów operacyjnych: Android w wersji 5.0 lub wyższa, iOS w wersji 8,0 lub wyższej, Windows 7 lub nowsze, Mac OS 10.7 lub nowszy
  4. Komputer lub urządzenie mobilne z procesorem min. 1 GHz. oraz pamięcią operacyjną RAM min. 1 GB.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Akcje promocyjne oraz ich warunki uregulowane będą w odrębnych regulaminach promocji.
 7. Administrator jest właścicielem Serwisu www.ranozebrano.pl oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  1. zapewnienie dostępu online do zasobów Serwisu, w tym w szczególności do dokonywania zakupów oferowanych towarów przez internet,
  2. newslettera.


§ 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu RanoZebrano.pl, zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik – osoba, korzystająca z Serwisu za pośrednictwem połączenia internetowego.
 3. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, poprzez założenie Konta Użytkownika.
 4. Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, dostępnych po zalogowaniu poprzez wpisanie unikalnego loginu i hasła, wprowadzonych podczas rejestracji lub w późniejszym okresie.
 5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.
 6. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.
 8. Sprzedawca (Sprzedający) – osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w Serwisie wystawia lub zamierza wystawić Towary na sprzedaż.
 9. Produkt – towary prezentowane w sklepie internetowym Serwisu.

§ 3 Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik dokonuje pod adresem https://ranozebrano.pl/logowanie, do którego dostęp uzyskuje poprzez zakładkę Zaloguj lub po dodaniu Produktu do Koszyka.
 2. W celu zarejestrowania Konta Użytkownika, Użytkownik podaje wskazane dane, w szczególności takie jak imię, nazwisko, login/e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, hasło.
 3. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest podanie wszystkich wymaganych danych oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Do Konta Użytkownika istnieje możliwość zalogowania się za pośrednictwem aplikacji Facebook. Przed zalogowaniem się do aplikacji Facebook należy zapoznać się z regulaminem tej aplikacji.
 5. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w §3 ust. 2, zostanie przesłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji, link aktywacyjny do Konta Użytkownika. Konto staje się aktywne po kliknięciu w przesłany link aktywacyjny.
 6. W celu zamknięcia Konta Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik powinien skorzystać z funkcji Zamknij Konto, znajdującej się w zakładce konto > ustawienia lub poprzez przesłanie oświadczenia o zamknięciu konta na adres kontakt@ranozebrano.pl, z adresu email podanego podczas rejestracji, lub też poprzez przesłanie takowego oświadczenia listem poleconym na adres: Ranozebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych na bieżąco.
 8. W przypadku nieużywania Konta Użytkownika przez Zarejestrowanego Użytkownika przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty ostatniego zalogowania, Administrator może usunąć Konto Użytkownika, jednakże tylko w sytuacji, gdy po upływie tych 3 miesięcy wezwie Zarejestrowanego Użytkownika do podjęcia aktywności, oraz wyznaczy mu w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin z informacją o możliwości usunięcia Konta Użytkownika, a Zarejestrowany Użytkownik żadnej aktywności w tym czasie nie podejmie.

§ 4 Zasady Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia lub podczas dokonywania rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zawieranie umowy sprzedaży między sprzedającymi i kupującymi za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Serwisie są świeże, z aktualną datą przydatności, oryginalnie zapakowane przez Sprzedających, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 5 Procedura składania zamówienia

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu jest możliwe po uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika, za pośrednictwem tegoż konta, jak również poprzez jednorazowe wypełnienie prawidłowo formularzu zamówienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacja o dostępności Produktów podawana jest przy opisie.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo i we właściwych polach poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkty mają być dostarczone oraz numer telefonu i adres e-mail. Zamówienia składane jednorazowo poprzez wypełnienie formularza wymagają wpisania podczas składania zamówienia hasła otrzymanego sms-em na podany przez Klienta nr telefonu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Klient podaje kod pocztowy miejsca dostawy, dodaje Produkty do koszyka, następnie wybiera sposób dostawy oraz formę płatności. W etapie podsumowania zamówienia Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości Produktów oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia następuje poprzez wciśnięcie ikony „Zamawiam i płacę”.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości że niektóre Produkty, w tym „kosz zieleniak” oraz „kosz hojny rolnik” mają zmienny skład. Szczegółowy opis takich Produktów znajduje się w Serwisie na stronie danego Produktu.
 6. W odniesieniu do Produktów „kosz zieleniak” oraz „kosz hojny rolnik”, zwanych „koszami abonamentowymi”, Klient może wyrazić zgodę na cykliczne, automatyczne obciążanie jego karty płatniczej kwotą płatności za Produkty, bez każdorazowego akceptowania transakcji płatniczej, o ile nie została ona wyrażona przez Klienta wcześniej. Płatności cykliczne realizowane są za pośrednictwem Przelewy 24.
 7. Zgoda obowiązuje wyłącznie dla Produktu wybranego przez Klienta, i nie dotyczy innych oferowanych Produktów. Zgoda jest udzielana w serwisie, poprzez uzupełnienie formularza do zakupu koszy abonamentowych oraz akceptację niniejszego regulaminu. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ranozebrano.pl, ze wskazaniem w tytule emaila nazwy produktu: kosz abonamentowy, lub poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres: RanoZebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa (wniosek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 8. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 5 powyżej, każda kolejna płatność ceny za Produkty wybrane przez Klienta będzie następowała automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej Klienta wskazanej przy udzielaniu zgody kwotą ceny za Produkt opublikowanej w serwisie www.ranozebrano.pl w dniu dokonania zgody, o której mowa w pkt 5 powyżej. Płatność cykliczna pobierana jest co tydzień, w dniu poprzedzającym dzień dostawy Produktu w danym tygodniu. Klient będzie powiadamiany o zbliżającym się obciążeniu karty Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej przez Serwis do Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy rejestracji Konta Użytkownika.
 9. Klient może dokonać rezygnacji z dostawy Produktu objętego płatnością cykliczną o której mowa w pkt 6 do 8 w danym tygodniu, na co najmniej 7 dni przed dniem kolejnej dostawy wybranego Produktu. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie stosownego zawiadomienia na adres kontakt@ranozebrano.pl. W przypadku prawidłowej rezygnacji z dostawy Produktu objętego płatnością cykliczną Serwis zwraca kwotę jaka zostanie pobrana za dostawę objęta rezygnacją na kartę kredytową klienta, która została użyta do dokonania płatności.
 10. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które to koszty podawane są oddzielnie przy składaniu zamówienia.
 11. Produkty sprzedawane na wagę mają podaną cenę za określoną jednostkę miar, a także cenę za Produkt o konkretnej wadze. Produkty te mogą nieznacznie odbiegać wagą od deklarowanej na stronie Serwisu, co może pociągać za sobą konieczność skorygowania ceny końcowej. Klient będzie poinformowany o tym przy składaniu zamówienia. W sytuacji konieczności wykonania korekty zwraca się różnicę Klientowi lub Klient dopłaca różnicę lub też należność zostanie rozliczona podczas następnego zamówienia.
 12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on na adres email podany przy rejestracji automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 13. Kupujący i Sprzedający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora i Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 14. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia/zarejestrowania kolejnego zamówienia, jeśli klient nie uregulował w pełni płatności za dwa lub więcej wcześniejszych zamówień. Nie dotyczy to płatności cyklicznych dokonywanych na podstawie zgody, o której mowa w pkt 6 do 8 powyżej.

§ 6 Koszty i sposób dostawy

 1. Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia, w odpowiednich polach formularza: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, kod pocztowy itd. Podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić dokonanie dostawy lub ją opóźnić.
 2. Produkty są dostarczane za pomocą własnego transportu lub wyspecjalizowanych firm. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Produktów w ustalonych wcześniej miejscach. Szczegółowe informacje Klient otrzymuje podczas składania Zamówienia.
 3. Produkty które są sprzedawane w ramach płatności cyklicznych, gdzie następuje automatyczne cykliczne obciążanie karty Klienta płatniczej kwotą płatności za Produkty (kosze abonamentowe) dostarczane są w co tydzień, dniu i w terminie wskazanym przez Klienta w Serwisie w toku pierwszego zamówienia Produktu.
 4. Przesyłka dostarczana jest w przedziale czasowym wybranym przez Klienta przy finalizacji zamówienia na stronach Serwisu. Dostawa może być zrealizowana w dowolnym momencie w czasie ograniczonym przez godzinę rozpoczęcia i zakończenia danego przedziału. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów w miejscu wybranym przez siebie podczas składania zamówienia podczas całego wybranego przedziału czasowego.
 5. Koszt dostawy podawany jest na etapie sposobu wyboru dostawy i wyboru formy płatności. W odniesieniu do Produktów sprzedawanych w ramach płatności cyklicznych, gdzie następuje automatyczne cykliczne obciążanie karty Klienta płatniczej kwotą płatności za Produkty koszt dostawy zawarty jest w cenie za Produkt.
 6. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze szczegółowo określonym pod adresem https://ranozebrano.pl/dostawa. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Klient jest informowany o aktualnym obszarze dostaw.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy stwierdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 8. Aktualne informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronach Serwisu w zakładce https://ranozebrano.pl/dostawa.

§ 7 Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Administratora.
 2. Informacje o możliwych sposobach płatności podawane są podczas procesu składania zamówienia na etapie sposobu wyboru dostawy i wyboru formy płatności.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem §8 ust. 2, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór podano w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostarczanego mu każdorazowo przez Sprzedawcę/Administratora wraz z potwierdzeniem zamówienia. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: kontakt@ranozebrano.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Ranozebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
 4. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktów.
 5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktów, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w §8 ust.1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 6. Zwrot Produktów następuje na koszt Konsumenta. Jeżeli ze względu na charakter Produktów nie jest możliwe odesłanie tego Produktu w zwykły sposób pocztą, Sprzedająca odbierze Produkty od Konsumenta na swój koszt.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Przy skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację zaleca się przesłać z wykorzystaniem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://ranozebrano.pl/mojeranozebrano/zamowienia, na adres kontakt@ranozebrano.pl lub listem poleconym na adres Ranozebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa. Rekomenduje się dołączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktów lub w inny sposób wykazanie nabycia Produktów oraz podanie czego dotyczy niezgodność Produktów z umową.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.
 5. W przypadku gdy wskutek rozstrzygnięcia reklamacji ma nastąpić zwrot ceny za Produkty objęte taką reklamacją, taki zwrot dokonywany w następujący sposób:
  1. w odniesieniu do Produktów objętych płatnościami cyklicznymi środki przekazywane są Klientowi na kartę kredytową która została użyta przy płatności za Produkt.
  2. w odniesieniu do pozostałych Produktów środki przekazywane są Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 10 Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Rano Zebrano Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, Xlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000662173, NIP 118-213-77-38, Regon 36650141900000, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 5. Podczas wypełniania formularza zamówienia lub rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: kod pocztowy miejsca dostawy, miejscowość, imię, nazwisko, numery telefonu lub numery telefonów, adres e-mail, adres dostawy, hasło bezpieczeństwa.
 6. Dane nie są przez Administratora serwisu w żaden sposób modyfikowane. Administrator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do poprawiania oczywistych błędów (np. literówek) w posiadanym zbiorze danych lub zmiany formy przechowywanych w nim informacji w celu podniesienia jakości świadczonych Usług.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora dla celów realizacji i dostawy Zamówienia oraz przez podmioty współpracujące z Administratorem, których aktualna lista znajduje się na stronach Serwisu, pod adresem: www.ranozebrano.pl/daneosobowe
 8. Ponadto, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
 9. W trakcie składania Zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji płatności.
 10. Serwis korzysta z plików cookies.
 11. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 12. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 13. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w serwisie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, Facebook.
 14. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 15. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 16. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 18. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Facebook.
 19. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 20. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 21. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 22. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. uczas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 23. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 24. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 25. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach - uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik powinien przejść do ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami dla tej przeglądarki.
 26. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy oraz do żądania usunięcia danych. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika.

§ 11 Newsletter

 1. Administrator określa zasady korzystania z Newslettera.
 2. Przed wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter Administrator, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newslettera lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newslettera przez Administratora.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, produktach i usługach, aktualnych promocjach, prezentacje Podmiotów współpracujących, ciekawostki związane z produkcją żywności, wartościami odżywczymi poszczególnych produktów, itp.
 5. Każdy Newsletter zawiera informacje o Administratorze danych osobowych, jako nadawcy Newslettera, merytoryczną treść oraz możliwość rezygnacji z usługi Newslettera.
 6. Zamówienie usługi Newslettera następuje poprzez podanie adresu poczty elektronicznej pod linkiem „Newsletter”. Akceptacji warunków Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu otrzymywania Newslettera. Następnie należy dokonać Zamówienia Newslettera.
 7. Podczas wypełniania formularza zamówienia Newslettera, Użytkownik podaje następujące dane: miejscowość zamieszkania, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, preferencje dot. rodzaju pożądanej oferty.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera wybierając przycisk „tutaj” w treści zdania „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@ranozebrano.pl, oraz numerem telefonu 501 616 656, a także listownie pod adresem Ranozebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego regulaminu, należy go interpretować w taki sposób, aby jego wykładnia była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Administrator poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkowników zapisanych na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Klientowi, który wyraził zgodę na cykliczne, automatyczne obciążanie jego karty płatniczej kwotą ceny za wybrane Produkty bez każdorazowego akceptowania transakcji płatniczej, przysługuje prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu. Rezygnacja może być dokonana w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Serwisie poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu” lub pocztą, poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres: RanoZebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa (wniosek stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

Do niniejszego regulaminu dołączono wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klientów oraz wzór formularza cofniecia zgody na płatnosci cykliczne.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów, jeśli są to produkty podlegające zwrotowi)

Adresat:
RanoZebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa,
kontakt@ranozebrano.pl, tel. 501 616 656

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy zakupu następujących
rzeczy:………………………………………………….………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne proszę skreślić

Załącznik nr 2
Wzór formularza cofnięcia zgody na płatnosci cykliczne

Adresat:
RanoZebrano.pl, ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa,
kontakt@ranozebrano.pl, tel. 501 616 656

Niniejszym informuję o cofnieciu zgody na cykliczne obciążanie mojej karty płatniczej kwotą ceny za wybrane przez mnie Produkty na rzecz Serwisu www.ranozebrano.pl w datach kolejnych terminów płatności takich cen, zgodnie z zamówieniem złożonym poprzez Serwis na zasadach określonych w Regulamienie Serwisu www.ranozebrano.pl

– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Produkty których dotyczy cofniecie zgody
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne proszę skreślić

Polecane produkty

Cebula czosnkowa EKO 1KG
Ocena:
100% of 100
6,30 zł
duża ilość
Cukinia 1kg EKO
Ocena:
100% of 100
16,80 zł
produkt ważony - końcowa cena może ulec zmianie
pozostało:
30 szt.
Gruszka konferencja EKO 1kg
Ocena:
100% of 100
15,75 zł
pozostało:
100 szt.
Jabłko champion 1kg EKO
pozostało:
30 szt.
Kapusta czerwona sztuka ok 1-1,5kg EKO
Ocena:
100% of 100
7,88 zł
pozostało:
15 szt.
kiełki rzodkiewki EKO
Ocena:
100% of 100
6,30 zł
pozostało:
30 szt.
Kwas Chlebowy WYTRAWNY 0,33L
Ocena:
100% of 100
9,23 zł
pozostało:
2 szt.
Marchew 1kg EKO
Ocena:
100% of 100
6,83 zł
pozostało:
30 szt.
Masło z Maselnicy 82% - 200g
Ocena:
100% of 100
12,60 zł
pozostało:
98 szt.